GDPR Консултиране

Анализираме сайта или бизнеса ви и изготвяме индивидуални процедури за внедряване на Регламента за защита на личните данни (GDPR).

Нашият процес на
консултиране по GDPR
изискванията

Stockholm-icons / Communication / Clipboard-list Created with Sketch.

GAP анализ

и оценка на текущото ниво на съответствие

Stockholm-icons / Communication / Clipboard-check Created with Sketch.

Изготвяне на правила и процедури

за изпълнение на изискванията на GDРR

Stockholm-icons / Communication / Group Created with Sketch.

Съдействие при внедряване

на изготвените правила и процедури на GDРR и привеждане в пълно състояние с регламента

Stockholm-icons / Electric / Highvoltage Created with Sketch.

Наблюдение и мониторинг

на съответствието на GDРR

Meeting

Какво е GDPR

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) е закон на Европейския съюз (ЕС), който влиза в сила на 25 май 2018 г. Целта на GDPR е да даде на гражданите на ЕС контрол върху техните лични данни и да промени подхода за защита на личните данни на организациите по целия свят.

Изисквания

Целта на GDPR е да защити личната информацията която идентифицира потребителя (user’s personally identifying information – PII) и да накара бизнеса да се придържа към високи стандарти, когато става дума за това как се събират, съхраняват и използват тези данни. Личните данни включват: име, имейли, физически адрес, IP адрес, здравна информация, доходи и т.н..

 • Изрично съгласие
 • Права върху данни
 • Уведомления за пробив
 • Служители по защита на данните

Области които засягат уеб сайта ви

 • Google Analytics (Google Анализ)
 • Форми за контакт
 • Формуляри за абониране в маркетингов бюлетин (Email Marketing Opt-in Forms)

За регламента

 • Публикуван на 4 май 2016 г. Прилага се от 25 май 2018 г. – пряко действие.
 • Хармонизиране правилата на целия ЕС.
 • Модернизиране на правилата за защита на личните данни с оглед на глобализацията и бързото развитие на технологиите.
 • По-голям контрол на гражданите на ЕС върху личните им данни им в цифровия свят на интернет, социалните медии, смартфоните и глобалните трансфери на данни.
 • Право на избор на държавите-членки по редица въпроси – дерогация за публични органи; режим на трудовите правоотношения.
 1. GDPR: Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент (отменя Директива 95/46/EО )
 2. Директива (ЕС) 2016/681 - използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления;
 3. Директива (ЕС) 2016/680 - защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни

Правна рамка

Национален контролен орган – КЗЛД: приема План за действие относно подготовката за прилагането на GDPR - 7 юни 2016 г.
Подготвят се обучения (вкл. онлайн) за длъжностни лица по защита на личните данни - предполагаема начална дата: май 2018 г.
Изготвяне на механизми, процедури и критерии за акредитиране (на органите за наблюдение на кодекси и на сертифициращите органи) и сертифициране.
Провеждане на информационна кампания сред администратори и обработващи лични данни

Свържете се с нас
Ако сме запалили интереса ви

Contact
Soft Solutions всички права запазени 2021.

Използваме бисквитки за да сме сигурни, че получавате най-доброто от нашия сайт.

  Научи повече